SÚŤAŽ S TOMTOM NA MMM KOŠICE 2017

TRAJA Z VÁS VYHRAJÚ JEDINEČNÉ ŠPORTTESTERY TOMTOM RUNNER3 SO VSTAVANÝM SNÍMAČOM TEPOVEJ FREKVENCIE.

NA VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH ČAKÁ ZĽAVOVÝ VOUCHER NA SPORTTESTERY TOMTOM

NAVYŠE PRVÝCH 20 SÚŤAŽIACICH, KTORÍ PREJAVIA ZÁUJEM O TESTOVANIE, DOSTANE MOŽNOSŤ SI TIETO HODINKY VYSKÚŠAŤ UŽ V PRÍPRAVE PRED ŠTARTOM MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU KOŠICE 2017.

RECENZIE A TESTY SI MÔŽETE PREČÍTAŤ NA BLOGU TOMTOMBLOG.

ODOSLANÍM FORMULÁRA SÚHLASITE S PRAVIDLAMI SÚŤAŽE.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

DO SÚŤAŽE BUDE ZARADENÝ KAŽDÝ ÚČASTNÍK SÚŤAŽE, KTORÝ V DOBE TRVANIA SÚŤAŽE KOMPLETNE VYPLNÍ FORMULÁR NA STRÁNKE WWW.TOMTOM.SK/MMMKE2017.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

1/ UHÁDNITE MENO ASPOŇ TROCH MAJSTROV EURÓPY, KTORÍ SÚ UŽÍVATEĽMI HODINIEK TOMTOM.

2/ AKÚ TEPOVÚ FREKVENCIU DOSIAHOL POČAS PRETEKOV NA 400M ČESKÝ REPREZENTANT JÁN TESAŘ ,BRONZOVÝ MEDAILISTA Z POSLEDNÝCH HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV V PRAHE 2015 A BELEHRADE 2017 NA 4X400 M? /POMÔCKU NAJDETE V ČLANKU NA TOMTOMBLOG/

SPRÁVNE ODPOVEDE TROCH Z VÁS OCENÍME ŠPORTOVÝMI HODINKAMI TOMTOM. KRITÉRIOM BUDE SPRÁVNA ODPOVEĎ A ČAS, KEDY NÁM BUDE ZODPOVEDANÁ.

NÁPOVEDU NÁJDETE V MAGAZÍNE WWW.VZDY.SK.

WWW.VZDY.SK/TAG/TOMTOMBLOG?PAGE=2&FS=2

WWW.VZDY.SK/EXTRA/MAGAZIN/OUTDOOR-A-SPORT/ZAVODNICH-400-M-S-TOMTOM-RUNNER-3

POKIAĽ ODPOVIETE SPRÁVNE A V RÁMCI SÚŤAŽE POTVRDÍTE VO FORMULÁRI, ŽE MÁTE ZÁUJEM O TESTOVANIE TOMTOM RUNNER3 CARDIO PRED A POČAS MMM2017, 20-TI Z VÁS SI BUDÚ MÔCŤ HODINKY TOMTOM VYSKÚŠAŤ V PRÍPRAVE AJ NA SAMOTNOM MMM2017.

VŠETCI, KTORÍ SA ZÚČASTNIA SÚŤAŽE ZÁROVEŇ ZÍSKAJÚ ŠPECIÁLNY ZĽAVOVÝ VOUCHER NA TOMTOM .
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

USPORIADATEĽOM SÚŤAŽE S NÁZVOM „MMM 2017“ (ĎALEJ LEN „SÚŤAŽ")

JE SPOLOČNOSŤ DSI SLOVAKIA, S.R.O., Letná 42, 04001 KOŠICE, IČO: 316 70 172, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM KOŠICE 1, ODDIEL SRO, VLOŽKA Č. 2901/V (ĎALEJ LEN „USPORIADATEĽ"). USPORIADATEĽ VYDÁVA TIETO PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (ĎALEJ LEN "PRAVIDLÁ").

2. TRVANIE SÚŤAŽE:

SÚŤAŽ SA USKUTOČNÍ V DŇOCH OD 16.8.2017 DO 30.8.2017. VÝSLEDKY SÚŤAŽE BUDÚ ZVEREJNENÉ NA TOMTOM.SK A VÝHERCOVIA BUDÚ KONTAKTOVANÍ.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:

ÚČASTNÍKOM SÚŤAŽE SA NA ÚČELY TÝCHTO PRAVIDIEL ROZUMIE FYZICKÁ OSOBA:

- KTORÁ MÁ VIAC AKO 18 ROKOV

- KTORÁ JE REGISTROVANÝM ÚČASTNÍKOM MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU KOŠICE 2017(Ďalej len MMM2017)

- KTORÁ VYPLNÍ A ÚSPEŠNE ODOŠLE SÚŤAŽNÝ FORMULÁR NA STRÁNKACH WWW.TOMTOM.SK/MMMKE2017 S VÝNIMKOU ZAMESTNANCOV USPORIADATEĽA A ICH BLÍZKYCH OSÔB V ZMYSLE UST. § 116 ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „OBČIANSKY ZÁKONNÍK")

- OSÔB, KTORÉ SÚ MAJETKOVO, ALEBO PERSONÁLNE /NAJMÄ ZAMESTNANCI/ PREPOJENÉ S REKLAMNÝMI A PROMOTION AGENTÚRAMI, KTORÉ VYKONÁVAJÚ ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZABEZPEČENÍM SÚŤAŽE VRÁTANE ICH BLÍZKYCH OSÔB V ZMYSLE UST. § 116 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA.

4. PODMIENKY SÚŤAŽE:

DO SÚŤAŽE BUDE ZARADENÝ KAŽDÝ ÚČASTNÍK SÚŤAŽE, KTORÝ V DOBE TRVANIA SÚŤAŽE KOMPLETNE VYPLNÍ FORMULÁR NA STRÁNKE WWW.TOMTOM.SK/MMMKE2017 SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

1/ UHÁDNITE MENO ASPOŇ TROCH MAJSTROV EURÓPY, KTORÍ SÚ UŽÍVATEĽMI HODINIEK TOMTOM.

2/ AKÚ TEPOVÚ FREKVENCIU DOSIAHOL POČAS PRETEKOV NA 400M ČESKÝ REPREZENTANT JÁN TESAŘ ,BRONZOVÝ MEDAILISTA Z POSLEDNÝCH HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV V PRAHE 2015 A BELEHRADE 2017 NA 4X400 M? ( POMÔCKU NAJDETE V ČLANKU NA TOMTOMBLOG)

SÚŤAŽIACI, KTORÍ PREJAVIA ZÁUJEM BUDÚ MÔCŤ OTESTOVAT jedny Z 20KS HODINIEK TOMTOM (20X ZAPOŽIČANIE HODINIEK TOMTOM) V PRÍPRAVE PRED ŠTARTOM MMM2017.SVOJ ZÁUJEM OZNÁMIA PROSTREDNÍCTVOM VYPLNENÉHO FORMULÁRA NA STRÁNKACH WWW.TOMTOM.SK/MMMKE2017 ÚČASTNÍK SÚŤAŽE UDEĽUJE SVOJ SÚHLAS S ÚČASŤOU V SÚŤAŽI PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL, SÚHLAS SO ZNENÍM PRAVIDIEL BEZ VÝHRAD A S PRÍPADNÝM PRIJATÍM VÝHRY SPÔSOBOM PODĽA PRAVIDIEL. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA TECHNICKÉ ČI PROGRAMOVÉ CHYBY A OMYLY VZNIKNUTÉ POČAS REGISTRÁCIE A RIADENIA SÚŤAŽE.

5. IDENTIFIKÁCIA VÝHERCOV:

PRE ÚČELY IDENTIFIKÁCIE ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE (ĎALEJ LEN "VÝHERCA") JE ROZHODUJÚCE ŠTARTOVNÉ ČÍSLO REGISTROVANÉ NA MMM 2017 USPORIADATEĽ MÁ PRÁVO VYRADIŤ ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE V PRÍPADE PODOZRENIA Z PORUŠENIA PRAVIDIEL SÚŤAŽE ALEBO POUŽITIA NEREGULÁRNYCH POSTUPOV.

6. VÝHRA:

USPORIADATEĽ VYBERIE VÝHERCOV KTORÍ ZÍSKAJÚ VÝHRY PODĽA SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ:

- 3 X ŠPORRTTESTER TOMTOM RUNNER 3 CARDIO

- 20 X ZAPOŽIČANIE GPS ŠPORTOVÝCH HODINIEK TOMTOM RUNNER 3 CARDIO NA DOBU PRED A POČAS MMM2017 SÚŤAŽIACIM

7. OZNÁMENIE VÝHRY:

VÝHERCOVIA BUDÚ KONTAKTOVANÍ PROSTREDNÍCTVOM EMAILU / TELEFÓNU PO SKONČENÍ SÚŤAŽE A VÝSLEDKY BUDÚ UVEREJNENÉ NA WWW.TOMTOM.SK/MMMKE2017

8. OSOBNÉ ÚDAJE:

KAŽDÝ ÚČASTNÍK UDEĽUJE REGISTROVANÍM V SÚŤAŽI USPORIADATEĽOVI AKO SPRÁVCOVI SÚHLAS PODĽA ZÁKONA Č. 122/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V AKTUÁLNOM ZNENÍ V ROZSAHU REGISTRÁCIE NA POSKYTOVANIE INFORMÁCII O ĎALŠÍCH AKCIÁCH A PRODUKTOCH USPORIADATEĽA. SÚHLAS JE UDELENÝ NA DOBU NEURČITÚ A MÔŽE BYŤ KEDYKOĽVEK ODVOLANÝ ÚČASTNÍKOM NA EMAIL ADMIN@VZDY.SK. SÚŤAŽIACI MÁ PRÁVA PODĽA § 28 ZÁKONA Č. 122/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, T. J. PREDOVŠETKÝM PRÁVO NA INFORMÁCIE O STAVE SPRACÚVANIA SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ PREDMETOM SPRACÚVANIA, PRÁVO NA OPRAVU NESPRÁVNYCH ALEBO NEAKTUÁLNYCH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRIEBEHU SPRACÚVANIA, PRÁVO NA LIKVIDÁCIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, AK BOL SPLNENÝ ÚČEL ICH SPRACÚVANIA, PRÁVO NA ZÁKLADE BEZPLATNEJ PÍSOMNEJ ŽIADOSTI NAMIETAŤ VOČI VYUŽÍVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ S TÝM, ŽE USPORIADATEĽ ALEBO SPROSTREDKOVATELIA V ROZSAHU A PODMIENOK DOHODNUTÝCH S USPORIADATEĽOM SÚ OPRÁVNENÍ S POUŽITÍM AUTOMATIZOVANÝCH, ČIASTOČNE AUTOMATIZOVANÝCH ALEBO INÝCH AKO AUTOMATIZOVANÝCH PROSTRIEDKOV SPRACÚVANIA ZHROMAŽĎOVAŤ, SPRACÚVAŤ (V ZMYSLE ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV) A POUŽÍVAŤ ÚDAJE V SÚLADE S PRÁVNYM PORIADKOM SR. ÚČASTNÍK DÁVA ÚČASŤOU V SÚŤAŽI USPORIADATEĽOVI SÚŤAŽE V SÚLADE S § 12 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM SVOJEJ PODOBIZNE, SVOJICH PÍSOMNÝCH PREJAVOV, OBRAZOVÝCH SNÍMOK A OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV TÝKAJÚCICH SA JEHO OSOBY ALEBO PREJAVOV OSOBNEJ POVAHY ZAOBSTARANÝCH USPORIADATEĽOM V SÚVISLOSTI S USPORIADANÍM SÚŤAŽE A ODOVZDÁVANÍM HLAVNEJ VÝHRY (ĎALEJ LEN „SNÍMOK") PRE KOMERČNÉ A PREUKAZNÉ ÚČELY NA VŠETKÝCH KOMUNIKAČNÝCH MÉDIÁCH BEZ OHĽADU NA ICH POVAHU A URČENIE VŠETKÝMI OBVYKLÝMI SPÔSOBMI, S ICH NÁSLEDNOU ÚPRAVOU A S ICH PRÍPADNÝM SPOJENÍM S INÝMI DIELAMI ALEBO ZARADENÍM DO SÚBORNÉHO DIELA. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE UDEĽUJE USPORIADATEĽOVI TENTO SÚHLAS BEZ VECNÉHO, ČASOVÉHO, MNOŽSTVOVÉHO A ÚZEMNÉHO OBMEDZENIA A MÔŽE HO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ. TENTO SÚHLAS SA VZŤAHUJE AJ NA TRETIE OSOBY, KTORÝM USPORIADATEĽ SNÍMOK V SÚLADE S JEHO URČENÍM POSKYTNE.

9. DANE:

USPORIADATEĽ NEBUDE ZODPOVEDAŤ ZA DANE VYPLÝVAJÚCE Z VÝHRY PODĽA PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA Č. 595/2003 Z.Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. VÝHERCOVIA NEMAJÚ PRÁVNY NÁROK NA ZÁMENU VÝHRY ALEBO VÝPLATU JEJ HODNOTY FORMOU PEŇAŽNEJ ALEBO INEJ KOMPENZÁCIE. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE BERIE NA VEDOMIE, ŽE VÝHRY ZO STÁVOK A HIER NIE JE MOŽNÉ PODĽA PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY VYMÁHAŤ SÚDNOU CESTOU.

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA:

USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PRAVIDIEL SÚŤAŽE NA ZRUŠENIE SÚŤAŽE, DĹŽKU TRVANIA AKO AJ PODMIENKY SÚŤAŽE, PRAVIDLÁ , DÁTUM USKUTOČNENIA VÝBEU VÝHERCU, POČET VÝHERCOV, AKO AJ DRUHY VÝHIER, KTORÉ BUDÚ PREDMETOM SÚŤAŽE. ZMENU PRAVIDIEL A PODMIENOK HRY USPORIADATEĽ VHODNÝM SPÔSOBOM ZVEREJNÍ. USPORIADATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S NESPRÁVNYMI ÚDAJMI POSKYTNUTÝMI ÚČASTNÍKMI SÚŤAŽE V SÚVISLOSTI S NEUPLATNENÍM, RESP. NEVYUŽITÍM VÝHRY. VÝHERCA NEMÁ PRÁVNY NÁROK NA VÝMENU VÝHRY/CENY ALEBO VÝPLATU JEJ HODNOTY FORMOU PEŇAŽNEJ ALEBO INEJ KOMPENZÁCIE (VÝMENOU CENY ZA PENIAZE SA ROZUMIE AJ VÝMENA CENY ZA CENNÝ PAPIER, NEHNUTEĽNOSŤ, VKLAD NA VKLADNEJ KNIŽKE ALEBO POISTENIA A POD.). ÚČASTNÍK HRY BERIE NA VEDOMIE, ŽE VÝHRY NIE JE MOŽNÉ VYMÁHAŤ SÚDNOU CESTOU. V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK SPORU TÝKAJÚCEHO SA SÚŤAŽE, BUDE ROZHODNUTIE USPORIADATEĽA KONEČNÉ A ZÁVÄZNÉ. ZAPOJENÍM SA DO SÚŤAŽE VYJADRUJÚ ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE SVOJ SÚHLAS SPRAVOVAŤ SA TÝMITO PRAVIDLAMI.

Výsledky súťaže

Výhercovia športových hodiniek TomTom :
Ľubomír Gernáth
Peter Jendzelovsky
Jana Frivalská

Možnosť otestovania športových hodiniek TomTom získavajú:
Jan Mislej
Pavol Dydnansky
Jozef Lorinc
Erich Stark
Štefan Čuvala
Ján Kubirita
Michal Kulich
Ondrej Petrek
Peter Hadač
Igor Križko
Ivan Hrušovský
Alexander Vengrin
Natália Matušková
Michal Hrabovský
Michal Timko
Karin Kaczorova
Jakub Kiko
Milan Šimon
Natália Zajacová
Radovan Vaško


Výhercovia budú kontaktovaní na základe kontaktu uvedenom v súťažnom formulári.
Blahoželáme k výhre.